การเขียนคำกล่าวรายงานเปิดการประชุมบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย krupaistylehomehome     การเขียนคำกล่าวรายงานเปิดการประชุม/การอบรม/โครงการต่าง ๆ นั้น ไม่ได้มีหัวข้อกำหนดตายตัว แต่โดยทั่วไปมักจะมีประเด็นและรูปแบบดังนี้ตัวอย่างคำกล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙วันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๔๖๕ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒.............................................................................................เรียน นายธนภัทร สิริวาส ประธานในพิธีที่เคารพ               ดิฉัน นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามของฝ่ายจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลอดจนผู้เข้าประชุมทุกคน ขอขอบคุณนายธนภัทร สิริวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้              การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งต้องจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้              ด้วยความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเรียนรู้ และชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๓ วัน จัดหลักสูตรการประชุม เป็น ๓ หลักสูตร ให้ครูผู้สอนเลือกหลักสูตรตามความสนใจ              การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมหลักสูตรที่ ๑ มีเนื้อหา ๓ เรื่อง คือ ๑. การผลิตสื่อ offline ๒. การตัดต่อวีดีโออย่างง่าย และ ๓. การสร้างเกม Kahoot  มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๔๐ คน โดยการประชุมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุวิทย์ ขำคล้าย ครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว นายกฤษดา เพ็ชรดำ ครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า นายปิยะณัฐ หมื่นวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะทองสม และนางสาวปาริฉัตร นวนทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด เป็นวิทยากรในการประชุม และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ดิฉันในนามคณะทำงาน ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้พบปะ มอบนโยบาย และเปิดการประชุมในลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ